Voorwaarden No-Risk Garantie

De NoRisk Garantie is een 100% terugbetalingsregeling van het eigen risico. Uw huurcamper is uiteraard volledig verzekerd, maar vaak kent deze verzekering een eigen risico. Schades (met een maximum ter hoogte van het eigen risico) worden door de camperverhuurder belast op uw credit card. U claimt deze bedragen na afloop van de huurperiode bij Reizenpercamper.nl.

LET OP: De NoRisk Garantie kunt u direct bij reservering bijboeken. Deze service biedt u maximale bescherming tegen onaangename verrassingen. De lokale afkoop dient u af te wijzen en u dient akkoord te gaan met een eigen risico.

Artikel 1. Definities

 1. reizenpercamper.nl; reizenpercamper.nl optredende als bemiddelaar in wereldwijde camperverhuur.
 2. Verhuurder; De locatie van Reizenpercamper.nl of een van haar licentienemers.
 3. Huurder; Hoofdbestuurder op wiens naam het lokale huurcontract wordt gesteld.
 4. Medebestuurders; Diegenen die op camperhuurcontract van staan bijgeschreven.
 5. Huurcontract; Feitelijke camperhuurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en verhuurder. De rechten en plichten van de huurder met betrekking tot de huurcamper liggen vast in het huurcontract en de algemene voorwaarden van de verhuurder.
 6. Voucher; Het door Reizenpercamper.nl afgegeven bewijs van reservering, confirmatie en betaling. Met dit bewijs kan de huurder bij de verhuurder de huurcamper afhalen.
 7. Eigen risico; De huurder dient bij afhalen van de huurcamper een borgstelling te voldoen ter hoogte van het eigen risico bedrag. Als hoofdbestuurder tekent de huurder een creditcard autorisatie voor dit bedrag.
 8. Borgstelling; de huurder dient bij het afhalen van de huurcamper een borgstelling te voldoen ter hoogte van het eigen risico.
 9. Schadegebeurtenis; Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waardoor schade aan de huurauto ontstaat.
 10. Huurcamper; De gehuurde camper.

Artikel 2. Wat is verzekerd

De huurcamper is door het camperverhuurbedrijf volledig verzekerd. De huurder en alle medebestuurders dienen de voorwaarden en aanwijzingen van het camperverhuurbedrijf zoals beschreven in de huurovereenkomst nauwkeurig na te leven. De afhandeling van eventuele schade geschiedt door uitvoering van de onderhevige huurovereenkomst direct tussen de verhuurder en de huurder.

Artikel 3. Terugbetaling van het eigen risico

Het bedrag ter hoogte van het eigen risico komt in aanmerking voor terugbetaling. Schade die tijdens de huurperiode van huurder is veroorzaakt en dientengevolge in rekening is gebracht, moet zijn ontstaan door:

 • te water of van de weg geraken, omslaan en/of botsingen;
 • eenzijdige ongevallen waarbij geen andere partij betrokken is;
 • botsing met loslopende dieren en vogels;
 • brand en/of blikseminslag;
 • diefstal, inbraak, joy riding en verduistering;
 • elk plotseling van buitenkomend onheil;
 • schade aan ruiten, spiegels, dak, bodem en banden.

Per huurovereenkomst wordt het eigen risico 1 keer terugbetaald.

Artikel 4. Geen terugbetaling van het eigen risico

Het eigen risico wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:

 • Verlies en/of beschadiging van de sleutel(s) van de huurcamper, of indien de sleutel(s) van de huurcamper niet onmiddellijk aan de camperverhuurder werden afgegeven.
 • Als de bestuurder niet voldoet aan de algemene voorwaarden van het verhuurcontract (bijgeschreven op huurcontract als medebestuurder, minimum/maximum leeftijd, rijbewijs, etc.).
 • Rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of ander bedwelmende middelen.
 • Rijden buiten gebieden die bestemd zijn voor autogebruik zoals aangegeven door de camperverhuurder of daartoe bevoegde instanties.
 • Schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, natuurrampen en extreme weersomstandigheden. Ander gebruik dan eigen vervoer, zoals het vervoeren van personen tegen betaling, rijles, vervoer van goederen, dan wel deelname aan wedstrijden, testritten en/of rijexamens. Schade toegebracht aan de huurcamper door transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen of het niet respecteren van het maximum toegelaten gewicht, breedte of hoogte.
 • Schade door eigen gebrek, als ook het negeren van waarschuwingssignalen in dashboard t.b.v. onderhoud en tanken verkeerde brandstof.
 • Gebruik van de huurcamper om een ander voertuig te duwen, te trekken, of weg te slepen.
 • Schade aan of diefstal van de huurcamper door toestemming, opzet, nalatigheid, vandalisme of grove schuld die aan de huurder kan worden toegerekend.
 • Schade die ontstaan is als gevolg van diefstal van prive eigendommen die in de camper achtergelaten zijn.

Artikel 5. Verplichtingen huurder

Huurder moet – op straffe van verlies van het recht op vergoeding – bij een schadegebeurtenis:

 1. ter plaatse aangifte doen van diefstal of schade bij de politie. Indien dit niet mogelijk is melding hiervan doen bij de camperverhuurder;
 2. bij terugkomst in Nederland alle door of namens Reizenpercamper.nl gevraagde inlichtingen volledig, juist en naar waarheid verstrekken;
 3. alle door of namens Reizenpercamper.nl

Artikel 6. Indienen verzoek tot terugbetaling van het eigen risico

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, vragen wij u om het NoRisk Declaratieformulier volledig in te vullen en voorzien van:

 • Kopie ondertekende huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder
 • Kopie diefstal/ schade rapport
 • Kopie politie rapport (indien aanwezig)
 • Kopie inhouding schadebedrag (Bewijs cash of afschrift bank/Creditcard)

Het indienen van terugbetalingsverzoeken kunt u doen door de documenten te mailen naar info@targettravel.nl. Per post kan uiteraard ook: Target Travel Services t.a.v. No-Risk Garantie, Hof ter Weydeweg 10-b, 3451 ST VLEUTEN.

Het indienen van schades dient ten minste binnen 8 weken na beëindiging van de huuroverkomst te geschieden. Uw verzoek tot terugbetaling wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld.